Robert Spencer LIVE at Reagan Ranch October Conference

Robertu Spenceru, direktoru Jihad Watch, vlada Velike Britanije zabranila je ulaz u zemlju zbog isticanja da islam posjeduje doktrine nasilja usmjerene protiv nevjernika.